torsdag 6 december 2012

Synligt lärande lucka 6

Lucka 6
Synligt lärande - att göra det osynliga synligt

Den som kan sin Tove Jansson minns säkert  den  osynliga lilla flickan Ninni som tack vare Tooticki hamnar i det blå huset.  Genom att  Muminmamman ser och bekräftar henne växer flickans tillit, självkänsla och synlighet. Detta är en vacker bild av en viktig uppgift vi har i skolan, men den kan också leda oss in på det som Visible learning handlar om.

Lärande är något ganska osynligt, det är inte helt lätt att påvisa eller mäta, men eftersom det är vårt stora uppdrag måste vi försöka hitta sätt att göra det synligt.

En av lärarens viktigaste uppgifter, säger Hattie , är att göra lärandet synligt. Eleven måste få syn på sitt eget lärande, läraren måste se och leda lärandet, både hos eleverna och hos sig själva. Skolan är en plats för lärande både för lärare och elever.

Synlig undervisning och synligt lärande sker när inlärningen är det uttalade och transparenta målet, när det är lagom utmanande och när både lärare och elev (på sina respektive sätt) försöker ta reda på huruvida och i vilken utsträckning det utmanande målet uppnåtts.
Synlig undervisning och synligt lärande sker när det förekommer målmedveten övning som syftar till att bemästra målet, när återkoppling ges och efterfrågas, och när det finns aktiva, passionerade och engagerande människor (lärare, elever, kamrater) som deltar i lärandet. Det är läraren som ser lärandet ur elevens ögon och elever som ser undervisning som nyckeln till sitt fortlöpande lärande. De största effekterna på elevernas inlärning sker när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning och när eleverna blir sina egna lärare.  (Synligt lärande, Hattie s. 33) 

I engelskspråkig  litteratur om lärande dyker ständigt ordet "learners" upp, man menar då den person som är i lärande, den som lär sig. Vilket är vårt svenska ord för det? Den lärande? Eleven? Läraren? Blir lite förvirrande och jag tycker vi borde skaffa oss ett annat ord som betyder just "den som lär sig".

Att eleverna blir sina egna lärare betyder i detta fallet verkligen inte att vi lärare blir arbetslösa, det innebär inte heller att vi ska lämna katedern eller lärarrollen och enbart låta eleverna arbeta med "eget arbete" (Här kan du läsa en intressant artikel om att återupprätta läraren av Torsten Madsén).


Det som märks i forskningen bakom Synligt lärande är att lärare kan vara mer inriktade på "teaching" (utlärande, undervisning?) än "learning" (inlärning). I bästa fall leder det förra till det senare, och Hatties nyaste bok Synligt lärande handlar om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att detta ska ske.

Det som är unikt med Hatties forskning, eller sammanställning av forskning, är att fokus ligger på det som händer i klassrummen, det är det som gör det till användbart underlag för diskussioner och skolutveckling, även i Sveríge, ja rentav i Höör ;-)

En del av studierna visar att den mesta tiden i klassrummen ägnas åt att eleverna läser i böcker eller att läraren ger instruktioner eller information. Var tionde lärare tog aldrig upp det som enligt Hattie är väldigt viktigt, element kring "hur man lär". Boken Synligt lärande har fem kapitel som följer strukturen för lektioner som synliggör lärande. Jag tänker ge dessa kapitel varsin lucka! Start imorgon...

1. Förbereda lektionen
2. Börja lektionen
3. Genomförande av lektionen: lärande
4. Genomförande av lektionen: återkopplingens plats
5. Slutet av lektionen

Vidare i citatet ovan från Synligt lärande, vill jag ta upp läraren som ser lärandet ur elevernas ögon...och när lärarna blir de lärande i sin egen undervisning.

När lärare kan se på sin egen undervisning med kritiska ögon vad gäller dess effekt på elevernas lärande blir detta en kraftfull faktor. I tidigare lucka  tog jag upp hur viktigt det är att man som lärare känner till sin påverkan (know thy impact, skrev han ju i boken) och att det jag gör som lärare har stor inverkan.

Avslutar med ett par frågor som det krävs mod för att ta till sig, besvara, diskutera och gå vidare med:

Hur reagerar mina elever på det jag gör i klassrummet? Hur engagerade är de i de givna uppgifterna?
Är eleverna engagerade i sitt lärande eller utför de bara givna uppgifter?
Vem äger lärandet?
Är målen utmanande?
Vem avgör när målen nåtts?
Kan du läsa av effekten av din undervisning hos eleverna och vad gör du med den information du får?
Vad kan du lära dig om undervisning och lärande av dina elever?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.