tisdag 18 november 2014

Klunk 2 från Skolinspektionen - rektorer, spänn öronen!

I fredags i förra veckan presenterade Skolinspektionen sina sammanfattande kommentarer utifrån fem års tillsyn av skolor. De konstaterar att det görs ett riktigt bra jobb på många håll men de pekar på tre viktiga områden där många kommuner brister. Igår skrev jag om huvudmannens viktiga ansvar för att fånga upp signaler om hur det går i verksamheterna och tillsammans med politikerna styra mot bättre och bättre.
Rektorerna har fått en egen del i rapporten Från huvudmannen till klassrummet, de är viktiga ledare för alla lärare och annan personal i skolorna.Direkt från huvudrapporten:

Skolinspektionen vet genom såväl forskning som egna granskningar att rektor har en nyckelroll för att skapa förutsättningar för hög kvalitet i under-visningen och för skolans utveckling i stort. Särskilt avgörande är rektorns prioritering av den pedagogiska verksamheten.
Skolinspektionen har mött många rektorer som har ett gott pedagogiskt ledarskap. Vi ser dock alltför många gånger rektorer som saknar kunskap om den undervisning som bedrivs i klassrummen och om elevernas lärande. Detta får konsekvenser för rektors möjlighet att leda och utveckla arbetet.
Skolinspektionen konstaterar också att allt för många rektorer inte tar ett tillräckligt ansvar för att utveckla undervisningen. Mer än varannan rektor gör inte tillräckliga insatser för att följa upp, analysera och vidta åtgärder som leder till att undervisningen utvecklas. Utvecklingsåtgärder vidtas visserligen, men i flera fall utan en föregående analys. Rektor analyserar inte tillsammans med lärarna hur undervisningens kvalitet påverkar resultatet. Fokus läggs ofta på enskilda problem hos eleven, istället för på skolans arbetssätt. Vidtagna åtgärder följs många gånger inte upp, vilket får till följd att rektor inte vet om dessa fått avsedd effekt.
Ett annat problemområde handlar om att använda en strategisk resurs-fördelning inom skolan för att trygga elevernas lärande. Det kan handla om att rektor inte ger tillräckliga förutsättningar för kollegialt lärande eller riktar tillräckliga resurser till kompetensutveckling och stödinsatser eller att dessa inte motsvarar de behov som finns på skolan. Detta kopplar tillbaka till skolans utvecklingsarbete. För att kunna göra en strategisk resursfördelning inom skolan och ändamålsenlig kompetensutveckling av skolans personal behövs den analys som så ofta saknas.

Några frågor till dig som är rektor:
  • Vet du hur alla lärares undervisning går till? Har du varit med på lektioner och har du frågat eleverna vad de tycker fungerar och vad de saknar?
  • När gjorde du senast något som direkt förbättrade undervisningen? Vad var det du gjorde och fick det någon effekt?
  • Märker du någon skillnad på undervisningen nu när många lärare är med i lärgrupper eller mattelyftet? Vad är det du märker? Återkopplar du detta till lärarna?
  • Vad innebär det för dig att du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten och dess effekter för elevernas kunskapsutveckling?
Vilka är rektorerna?
Enebackeskolan F-6 Karin Birger
Sätoftaskolan F-3 Pia Strandell 4-9 Anna Sjöbeck
Gudmuntorps och Tjörnarps skolor Inger Sjögren
Ringsjöskolan Mats Svensson
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.