torsdag 21 augusti 2014

SOS i klassrummet 9

En sak som blev tydlig i Skolinspektionens kvalitetsgranskning Stöd och stimulans i klassrummet var att det fanns en osäkerhet hos lärarna när det gällde att ge eleverna inflytande över undervisningen. Detta är en viktig dimension av anpassning och många lärare upplevde det som en stor utmaning när det gäller att bjuda in eleverna till delaktighet och möjligheter att påverka undervisningens upplägg och innehåll.
En SO-lärare uttrycker att "han är rädd att det kan spåra ur" om eleverna själva skulle få delta i framtagandet av övningsuppgifter, även om han ser att det skulle kunna vara stimulerande för eleverna.
En elev berättar "Jag kan välja själv hur jag vill plugga, meningen är ju att jag ska lära mig, det är ju bra att det inte är bestämt hur utan jag kan själv bestämma."

Forskningen visar att elever som får vara med och påverka undervisningen till innehåll och form blir medskapare i undervisningen. De kan själva bidra med sina erfarenheter och behov för att undervisningen ska passa dem på bästa sätt. Det kan handla om till synes enkla förändringar. Kanske att redovisa muntligt istället för skriftligt, att arbeta två och två istället för ensam eller att skriva eller läsa om något som knyter an till den egna erfarenheten. Det kräver dock att läraren lyssnar och tillmäter elevens synpunkter betydelse. Skolan behöver ha såväl formella som mer informella kanaler för att kanalisera elevernas vilja till inflytande och delaktighet.

Häromdagen lyftes lärarnas roll för att elevernas resultat och motivation ska öka, men det är några personer till som är viktiga.
I granskningen står på ett ställe att fler skolor måste anta utmaningen att under rektors ledning, med stöd av huvudmannen tillsammans med lärarna bedriva ett aktivt förändringsarbete med fokus på lärarnas insatser på lektionerna. Forskningen visar att rektor har en central roll i att leda och driva på utvecklingsarbetet. Bland rektorerna i granskningen finns det genomgående den stor medvetenhet om betydelsen av att lärarna utvecklar sitt arbetssätt för att möta eleverna där de befinner sig. Att ändra arbetssätt kan dock medföra utmaningar. En rektor berättar "Man kommer överens om saker på skolan för att stödja elever, exempelvis hur man börjar en lektion. man skriver upp vad som ska göras. Men sen gör inte alla det i alla fall, fast man har varit med i att fatta det beslutet. "

Rektor Albus Dumbledore, Hogwarths

Skolinspektionen har i flertalet tidigare granskningar  kunnat konstatera hur stor roll rektor spelar för att öppna dörrar mellan klassrum och lärarlag och för att få igång kvalitetsarbetet. Rektorns utmaning ligger bland annat i att:
  • Skapa ett synsätt där man fokuserar på hur undervisningen kan utvecklas. När en enskild elev har svårigheter i skolarbetet är det inte ovanligt att skolan lägger förklaringen hos eleven istället för att analysera skolans arbetssätt för att se hur verksamheten behöver förändras för att skapa förutsättningar för eleven att lyckas.
  • Skapa ett öppet klimat där man utvärderar hur lärarens arbete påverkar elevens lärande.
  • Skapa arenor och tid för kollegialt lärande.
  • Hitta strategier/verktyg - testa - utvärdera och hitta nya vägar. Skolorna måste uppmärksamma och hitta strategier för att inom en och samma klass hantera denna dubbla utmaning. Det handlar om att anpassa undervisningen, att hitta former för ge stöd, utmaningar och stimulans och att utvärdera hur undervisningen påverkar eleverna.
När vi i höst lägger in nästa växel i skolutvecklingsarbetet i Höör sker detta med rektorers och förskolechefers gemensamma vilja att förbättra lärmiljöer, öka samarbetet och det kollegiala lärandet. De har gemensamt beslutat att kollegiala lärsamtal ska stå på agendan en tisdagseftermiddag i månaden  (skapat arena och tid), då ska lärgrupper av skiftande slag träffas och gemensamt utveckla våra verksamheter. Det gör att vi kan ha höga förväntningar på att skolutveckling sker som märks i klassrum och förskolerum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Välkommen att lämna din kommentar.